ROOT

Prosimy o przedstawienie oferty cenowej na wykonanie modernizacji trzech pokoi - prace polegają na wykonaniu sufitów podwieszanych w pokojach i przedpokojach, zmianie oświetlenia, wymianie podłóg.

Prace łazienkowe polegają na wymianie glazury, modernizacji urządzeń sanitarnych (odpływ liniowy, przeniesienie muszli i wymiana geberyty).

Prace malarskie.

Zapytanie ofertowe na dostawę i montaż sprzętu BTL-6000 SIS (Super Indukcyjna Stymulacja). Oferta obejmować powinna także dostawę aplikatora koncentrującego i ramienia aplikatora.

Wykonanie modernizacji pokrycia dachowego pawilonu "B" Szpitala Uzdrowiskowego WILLA FORTUNA - s.p.z.o.z. w Kołobrzegu przy ul. Rafińskiego 3.

Wykonanie instalacji fotowoltaicznej na dachu budynku Szpitala Uzdrowiskowego WILLA FORTUNA - zapytanie ofertowe o wartości zamówienia poniżej 30.000 euro.

Przedmiotem zamówienia jest: świadczenie usług w zakresie przygotowywania i wydawania całodziennych posiłków w wydzierżawionych od Szpitala Uzdrowiskowego "Willa Fortuna" pomieszczeń kuchennych.

Roboty modernizacyjne łącznika w Szpitalu Uzdrowiskowym Willa Fortuna S.p.z.o.z.

Świadczenie usługi żywienia gości w Szpitalu Uzdrowiskowym WILLA FORTUNA Sp. z o.o. w Kołobrzegu wraz z dzierżawą pomieszczeń kuchennych.

Konkurs ofert w celu zawarcia umów o udzielanie świadczeń zdrowotnych przez osoby legitymujące się nabyciem fachowych kwalifikacji do udzielania świadczeń zdrowotnych.

Podstawa prawna: art.53a ustawy z dnia 15 kwietnia 2011r. o działalności leczniczej (Dz.U.2016.0.1638 t.j).

Nadbudowa piętra budynku administracyjno - gospodarczego w Szpitalu Uzdrowiskowym "Willa Fortuna" - s.p.z.o.z. w Kołobrzegu.

Szpital Uzdrowiskowy "Willa Fortuna" - s.p.z.o.z. na podstawie art. 33 ust. 4a ustawy z dnia 11 lipca 2014r. o zasadach realizacji programów w zakresie polityki spójności finansowanych w perspektywie finansowej 2014-2020 (Dz.U.2017.1460 t.j. z dnia 2017.07.31 z późn. zm.) informuje o zawarciu Umowy o Partnerstwie w sprawie realizacji Projektu "Zachodniopomorskie e-Zdrowie" oraz rozpoczęciu realizacji projektu partnerskiego "Zachodniopomorskie e-Zdrowie", zwanego dalej "Projektem", realizowanego w ramach Osi Priorytetowej IX INFRASTRUKTURA PUBLICZNA Działanie 9.10 Wsparcie rozwoju e-usług publicznych e-Zdrowie Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Zachodniopomorskiego na lata 2014-2020.

Podmiotem inicjującym Projekt oraz Partnerem wiodącym jest Województwo Zachodniopomorskie z siedzibą w Szczecinie, ul. Korsarzy 34.

Uzasadnienie przyczyny przystąpienia do realizacji Projektu:

Projekt będzie realizowany w partnerstwie zawartym pomiędzy Województwem Zachodniopomorskim, będącym Liderem Projektu, a Samodzielnymi Publicznymi Zakładami Opieki Zdrowotnej, dla których podmiotem tworzącym jest Województwo Zachodniopomorskie, tj.:

 1. Zachodniopomorskim Centrum Onkologii w Szczecinie - partnerem projektu,
 2. Samodzielnym Publicznym Wojewódzkim Szpitalem Zespolonym w Szczecinie - partnerem projektu,
 3. Samodzielnym Publicznym Specjalistycznym Zakładem Opieki Zdrowotnej "ZDROJE" w Szczecinie - partnerem projektu,
 4. Wojewódzką Stacją Pogotowia Ratunkowego w Szczecinie - partnerem projektu,
 5. Wojewódzkim Ośrodkiem Medycyny Pracy - Zachodniopomorskie Centrum Leczenia i Profilaktyki w Szczecinie - partnerem projektu,
 6. Samodzielnym Publicznym Zespołem Zakładów Opieki Zdrowotnej w Gryficach - partnerem projektu,
 7. Szpitalem Wojewódzkim w Koszalinie im. Mikołaja Kopernika - partnerem projektu,
 8. Specjalistycznym Zespołem Gruźlicy i Chorób Płuc w Koszalinie - partnerem projektu,
 9. Regionalnym Szpitalem w Kołobrzegu - partnerem projektu,
 10. SP ZOZ Wojewódzkim Ośrodkiem Terapii Uzależnienia od Alkoholu i Współuzależnienia w Stanominie - partnerem projektu,
 11. Szpitalem Uzdrowiskowym "Willa Fortuna" s.p.z.o.z. w Kołobrzegu - partnerem projektu,
 12. Zakładem Opiekuńczo - Leczniczy SP ZOZ "Leśna Ustroń" w Tucznie - partnerem projektu,
 13. Wojewódzkim Ośrodkiem Medycyny Pracy w Koszalinie - partnerem projektu.

"Zachodniopomorskie e-Zdrowie", jest projektem, którego celem jest utworzenie regionalnego systemu usług elektronicznych w zakresie ochrony zdrowia świadczonych przez podmioty lecznicze na rzecz pacjentów oraz personelu medycznego. Kluczową funkcjonalnością projektu będzie gromadzenie i udostępnianie elektronicznej dokumentacji medycznej (EDM) spełniając jednocześnie wymagania ustawowe w tym zakresie. Projekt "Zachodniopomorskie e-Zdrowie" znacząco zmodyfikuje informatycznie system ochrony zdrowia na terenie województwa zachodniopomorskiego. Umożliwi utworzenie jednego regionalnego centrum integrującego ogół informacji o pacjencie i świadczeniach medycznych wygenerowanych w regionie oraz oferowanych przez podmioty lecznicze skupione w tym systemie.

Podkategorie

Na tej stronie znajdują się skróty do działów o aktach prawnych regulujących podstawy działania Przykładowej Instytucji.

COM_CONTENT_READ_MOREPodstawy prawne

W tym dziale znajdą Państwo ogólne informacje o Biuletynie Informacji Publicznej, pomocne instrukcje oraz dane kontaktowe administratorów i redaktorów BIP.

COM_CONTENT_READ_MOREO BIP

W tym dziale znajdują się szczegółowe omówienia zasad dostępu do informacji publicznej oraz przepisy prawne regulujące  udostępnianie informacji publicznych.

COM_CONTENT_READ_MOREO informacji publicznej

Na tej stronie znajdują się odnośniki do informacji, które mogą pomóc w korzystaniu z Biuletynu Informacji Publicznej Przykładowej Instytucji.

COM_CONTENT_READ_MOREPomoc BIP

W tym dziale znajdują się oświadczenia prawne wydawcy BIP – warunki korzystania z serwisów internetowych wydawcy, w tym z BIP, polityka prywatności, oświadczenie o dostępności

COM_CONTENT_READ_MOREInformacje prawne

W tym dziale znajdą Państwo informacje o administratorach i redaktorach Biuletynu Informacji Publicznej Przykładowej Instytucji.

COM_CONTENT_READ_MORERedakcja BIP

Ustawa o zamówieniach publicznych nałożyła na wszystkie podmioty realizujące zadania publiczne obowiązek umieszczania w Internecie ogłoszeń o wszczęciu postępowania o udzielenie zamówienia publicznego. Na tej stronie zestawiono ogłoszenia o wszczęciu postępowania. Ogłoszenia o wynikach przeprowadzonych przetargów, ich unieważnieniu oraz inne zamieszczono w dziale Wyniki postępowania.

Prosimy o śledzenie ogłoszenia do momentu składania ofert z uwagi na możliwość pojawienia się zmian w treści ogłoszenia (np. odpowiedzi na pytania oferentów)

COM_CONTENT_READ_MOREZamówienia publiczne

Od 16 kwietnia 2014 r. minimalnym progiem stosowania ustawy Prawo o Zamówieniach Publicznych jest 30 tysięcy euro wartości szacunkowej przedmiotu zamówienia – do tej wartości zamawiający nie mają obowiązku stosowania ustawy i ogłaszania postępowań przetargowych.

COM_CONTENT_READ_MOREZamówienia do 30 tysięcy euro