Dyrektor: Monika Czajkowska

Z-ca Dyrektora ds. lecznictwa: Jarosław Żupaniec


 KIEROWNICTWO SZPITALA

§ 4

 1. Szpitalem kieruje i reprezentuje go na zewnątrz - Kierownik samodzielnego publicznego zakładu opieki zdrowotnej zwany dalej Dyrektorem.
 2. Organ, który utworzył szpital nawiązuje z Dyrektorem stosunek pracy na podstawie powołania, umowy o pracę lub umowy cywilnoprawnej.

§ 5

 1. Do zakresu obowiązków Dyrektora Szpitala należy w szczególności:
  1.  sprawowanie kierownictwa i nadzoru nad działalnością Szpitala,
  2. opracowanie planów finansowych i inwestycyjnych zakładu oraz przedstawianie ich do opinii Rady Społecznej,
  3. organizowanie pracy Szpitala oraz zapewnienie pracownikom odpowiednich warunków pracy,
  4. podejmowanie decyzji wynikających z kierowania Szpitalem, w tym w sprawach wynikających ze stosunku pracy w odniesieniu do pracowników Szpitala oraz nadzór nad dyscypliną pracy,
  5. dbałość o dobór i racjonalne wykorzystanie kadr,
  6. przestrzeganie zasad racjonalnego gospodarowania oraz stosowania rachunku ekonomicznego,
  7. uczestniczenie w posiedzeniach Rady Społecznej Szpitala i składanie sprawozdań z realizacji zadań,
  8. opracowanie szczegółowego regulaminu organizacyjnego Szpitala oraz wnioskowanie zmian,
  9. ustalanie regulaminu porządkowego Szpitala z uwzględnieniem obowiązujących przepisów,
  10. nadzór nad poziomem świadczeń zdrowotnych,
  11. uzgadnianie harmonogramów pracy,
  12. wykonywanie zadań orzecznictwa lekarskiego w zakresie przewidzianym odrębnymi przepisami,
  13. terminowe zawiadamianie organów inspekcji sanitarnej o przypadkach chorób zakaźnych stwierdzonych w Szpitalu oraz podejmowanie zadań dotyczących zapobiegania zakażeniom szpitalnym,
  14. działanie na rzecz podnoszenia kwalifikacji zawodowych pracowników,
  15. całościowa, merytoryczna analiza i ocena kosztów działalności Szpitala, ze szczególnym uwzględnieniem kosztów działalności podstawowej,
  16. nadzór nad gospodarką lekami,
  17. analiza i ocena potrzeb dotyczących wyposażenia w sprzęt i aparaturę,
  18. nadzór nad utrzymaniem urządzeń, sprzętu, aparatury medycznej i zajmowanych pomieszczeń w należytym stanie technicznym z uwzględnieniem zasad bezpieczeństwa przeciwpożarowego oraz zasad bezpieczeństwa i higieny pracy,
  19. współpraca z organami samorządów zawodowych i organizacji społecznych,
  20. wykonywanie innych zadań zleconych przez organ, który utworzył Szpital.
 2. Dyrektor Szpitala jest upoważniony do wykonywania samodzielnie czynności prawnych.
 3. Dyrektor Szpitala kierując pracą Szpitala ponosi odpowiedzialność za całokształt działalności Szpitala, w tym za wyniki ekonomiczno-finansowe, a także za podejmowane przez siebie decyzje, wynikające z pełnionej funkcji.

§ 6

Dyrektor kieruje Szpitalem przy pomocy:

 1. Zastępcy Dyrektora do spraw lecznictwa, w przypadku, gdy Dyrektorem nie jest Lekarz,
 2. Pielęgniarki koordynującej pracę innych pielęgniarek,
 3. Głównego księgowego.


RADA SPOŁECZNA

Przewodniczący Rady Społecznej:

 • Adamska - Czepczyńska Danuta

Członkowie Rady Społecznej:

 • BEJNAROWICZ MACIEJ
 • HUBERT KATARZYNA
 • JANICKA GOLONKA KATARZYNA
 • KIELNIK KAŁUŻNA SANDRA
 • KIEŁKOWSKI PRZEMYSŁAW
 • MANTUREWICZ PAWEŁ
 • PAWLAK JOANNA
 • PIÓRO ZDZISŁAW STANISŁAW
 • ROGUSKA IWONA
 • MIKOŁAJEK ARTUR ROBERT
 • ROMANIUK STANISŁAWA
 • SŁAWIŃSKI KRZYSZTO0F
 • ŚLIWIŃSKA MARTYNA
 • STRZĄBAŁA TOMASZ
 • SŁOKA RYSZARD

Do zadań Rady Społecznej należy:

 1. przedstawianie Zarządowi Województwa Zachodniopomorskiego wniosków i opinii w sprawach:
  1. zbycia aktywów trwałych oraz zakupu lub przyjęcia darowizny nowej aparatury i sprzętu medycznego; Dziennik Urzędowy Województwa Zachodniopomorskiego – 4 – Poz. 5283
  2. związanych z przekształceniem lub likwidacją Szpitala, rozszerzeniem lub ograniczeniem jego działalności;
  3. przyznawania Dyrektorowi nagród;
  4. rozwiązania stosunku pracy lub umowy cywilnoprawnej z Dyrektorem;
 2. przedstawianie Dyrektorowi wniosków i opinii w sprawach:
  1. planu finansowego, w tym planu inwestycyjnego;
  2. rocznego sprawozdania z realizacji planu finansowego, w tym planu inwestycyjnego;
  3. kredytów bankowych lub dotacji;
  4. podziału zysku;
  5. zbycia aktywów trwałych oraz zakupu lub przyjęcia darowizny nowej aparatury i sprzętu medycznego;
  6. regulaminu organizacyjnego;
 3. dokonywanie okresowych analiz skarg i wniosków wnoszonych przez pacjentów, z wyłączeniem spraw podlegających nadzorowi medycznemu;
 4. opiniowanie wniosku w sprawie czasowego zaprzestania działalności leczniczej;
 5. wykonywanie innych zadań określonych w ustawie i statucie Szpitala.
Tytuł Typ Rozmiar Dodany przez
STATUT pdf 45.38 KB Tomasz Kolasa
Opis zmian Data Osoba Porównaj
Artykuł został utworzony. czwartek, 25 styczeń 2018 07:20 Tomasz Kolasa
Artykuł został zmieniony. czwartek, 25 styczeń 2018 07:21 Tomasz Kolasa
Artykuł został zmieniony. czwartek, 25 styczeń 2018 07:21 Tomasz Kolasa
Artykuł został zmieniony. czwartek, 25 styczeń 2018 07:26 Tomasz Kolasa
Artykuł został zmieniony. czwartek, 25 styczeń 2018 07:27 Tomasz Kolasa
Artykuł został zmieniony. czwartek, 25 styczeń 2018 07:27 Tomasz Kolasa
Artykuł został zmieniony. czwartek, 25 styczeń 2018 07:27 Tomasz Kolasa
Artykuł został zmieniony.
Dodane załączniki
czwartek, 25 styczeń 2018 10:58 Tomasz Kolasa
Artykuł został zmieniony. piątek, 15 listopad 2019 15:33 Tomasz Kolasa
Artykuł został zmieniony. poniedziałek, 18 listopad 2019 10:51 Tomasz Kolasa
Artykuł został zmieniony. poniedziałek, 18 listopad 2019 10:51 Tomasz Kolasa
Artykuł został zmieniony. poniedziałek, 01 luty 2021 09:45 Tomasz Kolasa
Artykuł został zmieniony. wtorek, 02 luty 2021 12:23 Tomasz Kolasa
Artykuł został zmieniony. czwartek, 31 marzec 2022 11:25 Tomasz Kolasa
Artykuł został zmieniony. piątek, 24 maj 2024 11:33 Tomasz Kolasa