Szpital Uzdrowiskowy "Willa Fortuna" - s.p.z.o.z. na podstawie art. 33 ust. 4a ustawy z dnia 11 lipca 2014r. o zasadach realizacji programów w zakresie polityki spójności finansowanych w perspektywie finansowej 2014-2020 (Dz.U.2017.1460 t.j. z dnia 2017.07.31 z późn. zm.) informuje o zawarciu Umowy o Partnerstwie w sprawie realizacji Projektu "Zachodniopomorskie e-Zdrowie" oraz rozpoczęciu realizacji projektu partnerskiego "Zachodniopomorskie e-Zdrowie", zwanego dalej "Projektem", realizowanego w ramach Osi Priorytetowej IX INFRASTRUKTURA PUBLICZNA Działanie 9.10 Wsparcie rozwoju e-usług publicznych e-Zdrowie Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Zachodniopomorskiego na lata 2014-2020.

Podmiotem inicjującym Projekt oraz Partnerem wiodącym jest Województwo Zachodniopomorskie z siedzibą w Szczecinie, ul. Korsarzy 34.

Uzasadnienie przyczyny przystąpienia do realizacji Projektu:

Projekt będzie realizowany w partnerstwie zawartym pomiędzy Województwem Zachodniopomorskim, będącym Liderem Projektu, a Samodzielnymi Publicznymi Zakładami Opieki Zdrowotnej, dla których podmiotem tworzącym jest Województwo Zachodniopomorskie, tj.:

 1. Zachodniopomorskim Centrum Onkologii w Szczecinie - partnerem projektu,
 2. Samodzielnym Publicznym Wojewódzkim Szpitalem Zespolonym w Szczecinie - partnerem projektu,
 3. Samodzielnym Publicznym Specjalistycznym Zakładem Opieki Zdrowotnej "ZDROJE" w Szczecinie - partnerem projektu,
 4. Wojewódzką Stacją Pogotowia Ratunkowego w Szczecinie - partnerem projektu,
 5. Wojewódzkim Ośrodkiem Medycyny Pracy - Zachodniopomorskie Centrum Leczenia i Profilaktyki w Szczecinie - partnerem projektu,
 6. Samodzielnym Publicznym Zespołem Zakładów Opieki Zdrowotnej w Gryficach - partnerem projektu,
 7. Szpitalem Wojewódzkim w Koszalinie im. Mikołaja Kopernika - partnerem projektu,
 8. Specjalistycznym Zespołem Gruźlicy i Chorób Płuc w Koszalinie - partnerem projektu,
 9. Regionalnym Szpitalem w Kołobrzegu - partnerem projektu,
 10. SP ZOZ Wojewódzkim Ośrodkiem Terapii Uzależnienia od Alkoholu i Współuzależnienia w Stanominie - partnerem projektu,
 11. Szpitalem Uzdrowiskowym "Willa Fortuna" s.p.z.o.z. w Kołobrzegu - partnerem projektu,
 12. Zakładem Opiekuńczo - Leczniczy SP ZOZ "Leśna Ustroń" w Tucznie - partnerem projektu,
 13. Wojewódzkim Ośrodkiem Medycyny Pracy w Koszalinie - partnerem projektu.

"Zachodniopomorskie e-Zdrowie", jest projektem, którego celem jest utworzenie regionalnego systemu usług elektronicznych w zakresie ochrony zdrowia świadczonych przez podmioty lecznicze na rzecz pacjentów oraz personelu medycznego. Kluczową funkcjonalnością projektu będzie gromadzenie i udostępnianie elektronicznej dokumentacji medycznej (EDM) spełniając jednocześnie wymagania ustawowe w tym zakresie. Projekt "Zachodniopomorskie e-Zdrowie" znacząco zmodyfikuje informatycznie system ochrony zdrowia na terenie województwa zachodniopomorskiego. Umożliwi utworzenie jednego regionalnego centrum integrującego ogół informacji o pacjencie i świadczeniach medycznych wygenerowanych w regionie oraz oferowanych przez podmioty lecznicze skupione w tym systemie.

Brak załączników.

Opis zmian Data Osoba Porównaj
Artykuł został utworzony. piątek, 15 czerwiec 2018 09:34 Super User
Artykuł został zmieniony. piątek, 15 czerwiec 2018 09:38 Super User